Polityka bezpieczeństwa

I WPROWADZENIE

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, zwana dalej Polityką, została sporządzona w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

Niniejszy dokument stanowi zbiór spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których catering dietetyczny tworzy, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne, a także określa zasady i reguły postępowania niezbędne do zapewnienia właściwej ochrony przetwarzanych przez GET NEW SHAPE danych osobowych.. Polityka ustanawia zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, które powinny być przestrzegane i stosowane w cateringu dietetycznym przez wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe, wraz z powołaniem na właściwe podstawy prawne. Polityka reguluje zasady organizacji pracy przy danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych oraz metodami tradycyjnymi. Opisano w niej również zagrożenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz sposoby reakcji na zidentyfikowane przypadki naruszeń bezpieczeństwa.

Niniejszy dokument pełni również funkcję informacyjną i edukacyjną, poprzez zaprezentowanie obowiązków i odpowiedzialności osób związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Każdy z pracowników cateringu dietetycznego zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Catering dietetyczny stosuje adekwatne do sytuacji środki służące do zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

Catering dietetyczny wypełnia obowiązki nałożone przez Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wraz z późniejszymi zmianami, w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie dokumentacji opisującej środki organizacyjne i techniczne służące ochronie przetwarzanych danych osobowych,
 2. wypełnianie obowiązku informacyjnego przy pozyskaniu danych osobowych 
 3. szczególną staranność przy przetwarzaniu danych osobowych w celu ochrony interesów osób, których dane przetwarza,
 4. udzielanie informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych, 
 5. przestrzeganie obowiązku uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, gdy zażąda tego osoba, której dane są przetwarzane przez administratora,
 6. przestrzeganie obowiązku stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
 7. dopuszczenie do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez administratora danych,
 8. bieżącą kontrolę, jakie dane, kiedy i przez kogo są przetwarzane i komu są przekazywane,
 9. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Uzupełnieniem i dopełnieniem niniejszej Polityki jest Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych (zał. nr 1), ustanawiająca sposób zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych osobowych w cateringu dietetycznym. 

II PODSTAWA PRAWNA

Zasady przetwarzania danych osobowych w szczególności regulują:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

III SŁOWNICZEK

Administrator Danych Osobowych (ADO) – GET NEW SHAPE S.C.

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, jeżeli jej tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 

Dane szczególnej kategorii - dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby fizycznej..

RODO -  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Podmiot – Catering dietetyczny wskazany na pierwszej tytułowej stronie Polityki, dla celów którego niniejsza Polityka zostaje opracowana i wdrożona

Polityka – niniejszy dokument Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych – czynność lub zestaw czynności wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, profilowanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

Upoważniony – osoba posiadająca formalne upoważnienie wydane przez Administratora Danych Osobowych lub przez osobę wyznaczoną, uprawniona do przetwarzania danych osobowych.

Ustawa – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Usuwanie danych –zniszczenie danych osobowych lub ich modyfikacja, która uniemożliwia ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym –wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem

Zbiór danych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. 

Zgoda osoby, której dane dotyczą – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na Przetwarzanie jej danych osobowych. 

IV PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przy rozstrzyganiu czy określona informacja lub informacje stanowią dane osobowe, Podmiot dokonuje zindywidualizowanej oceny, przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności oraz rodzaju środków czy metod potrzebnych w określonej sytuacji do identyfikacji osoby.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 1 ust. 2 ustawy oraz art. 1 ust. 1 RODO). Stosownie do ust. 3 powołanego przepisu, informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu i działań. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, wystarczające do jej ustalenia.


Przetwarzanie danych osobowych


Przetwarzaniem danych osobowych jest czynność lub zestaw czynności wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, profilowanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy gdy: 

 1. Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. Zgoda może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania. Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana. . 
 2. Jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 
 3. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. 
 4. Jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. 
 5. Jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą..
 6. Jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane są przetwarzane. 
 7. Ustawa szczególna dopuszcza możliwość przetwarzania danych osobowych.  

Catering dietetyczny nie przetwarza danych szczególnej kategorii, z wyjątkiem sytuacji gdy przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia na przykład alergii pokarmowych klienta. 

Obowiązki informacyjne o przetwarzaniu danych

W przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany poinformować tę osobę o: 

 1. Swojej tożsamości i danych kontaktowych, 
 2. celu przetwarzania danych oraz podstawy prawnej przetwarzania, , 
 3. prawnie uzasadnionych interesach Administratora Danych Osobowych jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 4. odbiorcach danych osobowych lub kategoriach obiorców, jeśli ma to zastosowanie, 
 5. okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe kryteriach ustalania tego okresu, 
 6. prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, 
 8. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych, 
 10. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,

 Podanych wyżej zasad nie stosuje się, jeżeli przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, posiada już te informacje.

W przypadku zbierania danych nie od osoby, której te dane dotyczą Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany poinformować tę osobę bezpośrednio po utrwaleniu danych o: 

 1. Swojej tożsamości i danych kontaktowych, 
 2. celu przetwarzania danych oraz podstawy prawnej przetwarzania, 
 3. kategoriach przetwarzanych danych osobowych, , 
 1. odbiorcach danych osobowych lub kategoriach obiorców, jeśli ma to zastosowanie, 
 2. okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe kryteriach ustalania tego okresu,
 3. prawnie uzasadnionych interesach Administratora Danych Osobowych jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
 4. prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
 6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 7. źródle pochodzenia przetwarzanych danych osobowych,
 8. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu  

Podanych wyżej zasad nie stosuje się, jeżeli: 

 1. osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami,
 2. udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
 3. przepis innej ustawy przewiduje lub dopuszcza zbieranie danych osobowych bez wiedzy osoby, której dane dotyczą, 
 4. dane te są niezbędne do badań naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub badania opinii publicznej, ich przetwarzanie nie narusza praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, a spełnienie obowiązku informacyjnego wymagałoby nadmiernych nakładów lub zagrażałoby realizacji celu badania, 
 5. dane osobowe muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w przepisach prawnych.  

Zgodność przetwarzania z prawem

Catering dietetyczny realizuje obowiązki przepisach prawnych dot. ochrony danych osobowych poprzez dołożenie szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, zapewniając aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,

(Zgodne z wszelkimi normami prawa, zarówno tymi już istniejącymi w momencie wejścia w życie ustawy i RODO, jak i tymi, które dopiero później zostały wprowadzone do porządku prawnego. Zgodność z prawem dotyczy przestrzegania zarówno przepisów prawa materialnego, jak i przepisów dotyczących postępowania).

 1. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 2. przetwarzanie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub na innej podstawie prawnej 

(Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, lub przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej w tym w szczególności jeśli przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub  do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

 1. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

(Informacje wynikające z danych przetwarzanych przez administratora są zgodne z prawdą, kompletne oraz odpowiadają aktualnemu stanowi rzeczy. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia celu, w jakim dane są przez niego przetwarzane). 

 1. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawnych oraz nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dodatkowo catering dietetyczny zapewnia bezpieczeństwo informacji poprzez:

 1. poufność informacji

(informacje nie są udostępniane lub wyjawiane osobom nieupoważnionym, osoby nieuprawnione nie mają dostępu do danych),

 1. integralność  informacji

(informacje są kompletne i niezmieniane w sposób nieuprawniony),

 1. rozliczalność działań 

(wszystkie istotne czynności wykonane przy przetwarzaniu danych zostały zarejestrowane i jest możliwe zidentyfikowanie osoby, która daną czynność wykonała),

 1. niezawodność działań

(wykonywane czynności prowadzi do zamierzonych skutków),

Powierzenie przetwarzania danych 

W przypadku konieczności przetwarzania danych przez odrębne podmioty świadczące usługi dla Administratora Danych Osobowych może on powierzyć ich przetwarzanie, w drodze umowy zawartej na piśmie. 

 1. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ustanawia w szczególności zakres i cel przetwarzania danych, a także zakres odpowiedzialności podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych z tytułu jej niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz jej realizacja muszą zachowywać zgodność z przepisami RODO. Podmiot zewnętrzny, któremu dane mają zostać powierzone, jest obowiązany do podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe przed rozpoczęciem ich przetwarzania. 
 3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uwzględnia zobowiązanie podmiotu trzeciego do przestrzegania niniejszej Polityki oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nie skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności cateringu dietetycznego za przetwarzanie danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
 5. Administrator Danych Osobowych prowadzi dokument Ewidencji podmiotów, którym catering dietetyczny powierza przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 4).

Powierzenie przetwarzania danych nie polega na udostępnieniu danych. Udostępnienie jest przekazaniem danych innemu podmiotowi (odbiorcy danych), który staje się ich administratorem zaś powierzenie polega na przetwarzaniu danych przez podmiot, który nie jest administratorem tych danych.

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych osobowych, zgodnie z RODO, jest jedną z form ich przetwarzania. Udostępnianie danych osobowych można określić, jako wszelkie działania za wyjątkiem powierzenia przetwarzania danych umożliwiające innym niż administrator podmiotom, zapoznanie się z nimi. 

 1. Nie jest istotne czy udostępnianie danych ma charakter odpłatny czy nie, aby czynność była uznana za udostępnianie. 
 2. Nie jest istotne, czy udostępnianie następuje w formie przekazu ustnego, pisemnego, za pomocą powszechnych środków przekazu lub poprzez sieć komputerową itd., aby czynność była uznana za udostępnianie. 
 3. Udostępnianie danych osobowych osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania odbywa się na mocy przepisów prawa. 
 4. Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie. 
 5. Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

Administrator Danych Osobowych lub osoba przez niego upoważniona prowadzi dokument Ewidencji podmiotów, którym Podmiot udostępnia dane osobowe (zał. nr 5). Dokument zawiera informacje o udostępnieniu danych osobowych na rzecz wszystkich podmiotów, z wyłączeniem:

 1. osób Upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 2. osób, których dane dotyczą, 
 3. organów państwowych lub samorządu terytorialnego, którym dane osobowe są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.


Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna

 1. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonych w niniejszej dokumentacji, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami, a także gdy nie zrealizowała stosownego działania dokumentującego ten przypadek, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne. 
 2. Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu mogą być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. 
 3. Orzeczona kara dyscyplinarna nie wyklucza odpowiedzialności karnej osoby winnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz możliwości wytoczenia wobec niej powództwa cywilnego. 

V UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do przetwarzania danych osobowych uprawnione są wyłącznie osoby Upoważnione do przetwarzania danych osobowych
 2. Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do przyznawania upoważnień w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, w drodze pisemnego Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (zał. nr 3),
 3. Administrator Danych Osobowych może wyznaczyć osoby uprawnione do przyznawania upoważnień w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, w drodze pisemnego uprawnienia.
 4. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych następuje wyłącznie na podstawie indywidualnego upoważnienia nadanego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 5. Nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych musi nastąpić przed rozpoczęciem przetwarzania danych przez osobę upoważnioną.
 6. Administrator Danych Osobowych lub osoba przez niego upoważniona prowadzi dokument Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (zał. nr 2). 
 7. W przypadku konieczności nadania bądź zmiany uprawnień (np. z powodu zatrudnienia osoby lub zmiany stanowiska pracy), Administrator Danych Osobowych lub osoba przez niego upoważniona zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dana osoba:

a. odbyła szkolenie z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych,

b. będzie przetwarzała dane osobowe w zakresie i celu określonym w Polityce i instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

 1. Nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wymaga zaznajomienia się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie niezbędnym do czynności wykonywanych w ramach udzielonego upoważnienia.
 2. Administrator Danych Osobowych jest odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie szkoleń lub zaznajomienie w innej formie osób upoważnionych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 3. Odbycie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych zostaje potwierdzone przez osobę w nim uczestniczącą w formie pisemnego Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu (zał. nr 6).

VI OBOWIĄZKI PODMIOTOWE W OBSZARZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Obowiązki Administratora Danych Osobowych

 1. podział zadań i obowiązków związanych z organizacją ochrony danych osobowych, 
 2. podejmowanie odpowiednich i niezbędnych działań mających na celu zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez sporządzanie i wdrażanie właściwych warunków organizacyjnych i technicznych,
 3. wprowadzenie do stosowania procedur zapewniających prawidłowe przetwarzanie danych osobowych,
 4. egzekwowanie rozwoju środków bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, 
 5. poddawanie przeglądom skuteczność Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
 6. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez: organizację i nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej,
 7. prowadzenie dokumentacji opisującej zastosowaną politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (niniejsza Polityka oraz wynikające z niej instrukcje i procedury),
 8. zapewnienie zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zagrożeniami związanymi z przetwarzaniem danych przez pracowników Podmiotu,
 9. zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, przez kogo i kiedy zostały przetwarzane,
 10. nadawanie i uchylanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych w cateringu dietetycznym,
 11. prowadzenie rejestru osób Upoważnionych do przetwarzania danych, zawierającego imię i nazwisko Upoważnionego, datę nadania i ustania, zakres Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, identyfikator w przypadku gdy Upoważniony został zarejestrowany w systemie informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych,
 12. zapewnienie zapoznania osób Upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 13. analiza sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia ochrony danych osobowych i przygotowanie zaleceń i rekomendacji dotyczących eliminacji ryzyka ich ponownego wystąpienia,
 14. prowadzenie zgodnych z Instrukcją działań w przypadku stwierdzenia nieuprawnionego dostępu do bazy danych lub naruszenia zabezpieczenia danych,
 15. zapewnienie podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych od chwili pozyskania danych osobowych do chwili ich usunięcia, 
 16. dbałość o prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, w szczególności poprzez zapewnienie aktualności, adekwatności oraz merytorycznej poprawności danych osobowych przetwarzanych w określonym przez nich celu,
 17. współpraca z organem nadzorczym, 
 18. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz podmiotów danych w kwestiach związanych z Przetwarzaniem,
 19. zgodnie z warunkami określonymi w RODO Administrator odpowiedzialny jest za zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie osób, których dane dotyczą, w przypadku naruszenia ich danych,
 20. prowadzenie rejestru czynności oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania danych, 
 21. podejmowanie wszelkich niezbędne działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi w przypadkach stwierdzenia naruszeń ochrony danych osobowych lub zidentyfikowania nieprawidłowości w procesach przetwarzania danych osobowych,
 22.  

Obowiązki Upoważnionych

 1. znajomość Polityki oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa w obszarze ochrony danych osobowych,
 2. znajomość, zrozumienie i stosowanie w możliwie największym zakresie wszelkich dostępnych środków ochrony danych osobowych oraz uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do danych osobowych,
 3. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi regulacjami, w granicach przyznanego upoważnienia,
 4. postępowanie zgodnie z ustalonymi regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych,
 5. zachowanie w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o sposobach ich zabezpieczenia, również po ustaniu zatrudnienia,
 6. ochrona danych osobowych oraz środków przetwarzających dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem lub zniekształceniem, 
 7. informowanie o wszelkich podejrzeniach naruszenia lub zauważonych naruszeniach oraz słabościach systemu przetwarzającego dane osobowe do przełożonego, który ma obowiązek poinformować Administratora Danych Osobowych.

VII OCENA RYZYKA I PRZEGLĄDY

Uwzględniając kategorie przetwarzanych danych oraz zagrożenia zidentyfikowane w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka, stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa.

 1. Przegląd stanu ochrony przetwarzanych przez catering dietetyczny danych jest przeprowadzany przynajmniej raz w roku.
 2. Przegląd stanu ochrony przetwarzanych przez catering dietetyczny danych osobowych przeprowadzają Administrator Danych Osobowych lub wyznaczeni kontrolerzy wewnętrzni.
 3. Przegląd obejmuje wszystkie obszary działalności i elementy infrastruktury cateringu dietetycznego, w których wymagane jest przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności systemy informatyczne, zabezpieczenia fizyczne oraz organizacyjne.
 4. Kontrolujący przygotowuje plan przeglądu z uwzględnieniem jego zakresu oraz niezbędnych zasobów, takich jak czas i ilość osób dokonujących czynności.
 5. Przegląd jest protokołowany.
 6. Kontrolujący opracowuje wyniki przeprowadzonego przeglądu, które następnie przekazuje w formie Raportu z przeglądu (zał. nr 7) Administratorowi Danych Osobowych, ewentualnie również kierownikowi kontrolowanej jednostki.
 7. Na podstawie raportu pokontrolnego Administrator Danych Osobowych inicjuje działania zapobiegawcze lub kontrolujące.

VIII ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INCYDENTY

Na bezpieczeństwo procesu przetwarzania danych osobowych składają się rozliczalność, poufność
i integralność przetwarzanych danych. Rozliczalność oznacza możliwość przypisania działań osoby jednoznacznie i wyłącznie tej osobie. Poufność wyraża się zapewnieniem, że przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom. Integralność oznacza zapewnienie niemożliwości zmiany lub nieautoryzowanego zniszczenia danych osobowych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych lub ich zagrożenia, każdy pracownik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Administratora Danych Osobowych, właściwą osobę przez niego upoważnioną lub przełożonego. Osoba upoważniona lub przełożony pracownika jest zobowiązany powiadomić Administratora Danych Osobowych.

Instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych 

Zagrożeniem bezpieczeństwa informacji jest sytuacja, w której występuje zagrożenie zaistnienia incydentu. Przykładowy katalog zagrożeń:

 1. nieprzestrzeganie Polityki przez osoby przetwarzające dane, np. niezamykanie pomieszczeń, szaf, biurek, brak stosowania zasad ochrony haseł, 
 2. niewłaściwe zabezpieczenie fizyczne dokumentów, urządzeń lub pomieszczeń,
 3. niewłaściwe zabezpieczenie oprogramowania lub sprzętu IT przed wyciekiem, kradzieżą lub utratą danych osobowych.

Postępowanie Administratora Danych Osobowych lub osoby przez niego upoważnionej w przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia:

 1. ustalenie zakresu i przyczyn zagrożenia oraz jego ewentualnych skutków, 
 2. w miarę możliwości przywrócenie stanu zgodnego z zasadami ochrony danych osobowych,
 3. w razie konieczności zainicjowanie działań dyscyplinarnych,
 4. zarekomendowanie działań zapobiegawczych w kierunku wyeliminowania podobnych zagrożeń  w przyszłości,
 5. udokumentowanie prowadzonego postępowania w Rejestrze naruszeń bezpieczeństwa (zał. nr 8),
 6. zgodnie z warunkami określonymi w RODO zgłoszenie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie osób, których dane dotyczy w przypadku naruszenia ich danych.

Instrukcja postępowania w przypadku incydentów bezpieczeństwa danych osobowych 

Incydentem jest sytuacja naruszenia bezpieczeństwa informacji ze względu na dostępność, integralność i poufność. Incydenty powinny być wykrywane, rejestrowane i monitorowane w celu zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu. Przykładowy katalog incydentów:

 1. losowe zdarzenie wewnętrzne, np. awaria komputera, serwera, twardego dysku, błąd użytkownika, informatyka, zgubienie danych,
 2. losowe zdarzenie zewnętrzne, np. klęski żywiołowe, zalanie, awaria zasilania, pożar,
 3. incydent umyślny, np. wyciek informacji, ujawnienie danych nieupoważnionym osobom, świadome zniszczenie danych, działanie wirusów komputerowych, włamanie do pomieszczeń lub systemu informatycznego (wewnętrzne i zewnętrzne).

Postępowanie Administratora Danych Osobowych lub właściwej osoby przez niego upoważnionej w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentu:

 1. ustalenie czasu zdarzenia będącego incydentem, 
 2. ustalenie zakresu incydentu,
 3. określenie przyczyn, skutków oraz szacowanych zaistniałych szkód,
 4. zabezpieczenie dowodów,
 5. ustalenie osób odpowiedzialnych za naruszenie,
 6. usunięcie skutków incydentu,
 7. ograniczenie szkód wywołanych incydentem,
 8. zainicjowanie działań dyscyplinarnych,
 9. zarekomendowanie działań zapobiegawczych w kierunku wyeliminowania podobnych zagrożeń w przyszłości,
 10. udokumentowanie prowadzonego postępowania w Rejestrze naruszeń bezpieczeństwa (zał. nr 8),
 11. zgodnie z warunkami określonymi w RODO zgłoszenie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie osób, których dane dotyczy w przypadku naruszenia ich danych.

Postępowanie Upoważnionego w przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia do czasu przybycia Administratora Danych Osobowych lub upoważnionej przez niego osoby:

 1. powstrzymanie się od rozpoczęcia lub kontynuowania pracy, jak również od podejmowania jakichkolwiek czynności, mogących spowodować zatarcie śladów naruszenia bądź innych dowodów,
 2. zabezpieczenie elementów systemu informatycznego lub kartotek, przede wszystkim poprzez uniemożliwienie dostępu do nich osób nieupoważnionych,
 3. podjęcie, stosownie do zaistniałej sytuacji, wszelkich niezbędnych działań celem zapobieżenia dalszym zagrożeniom, które mogą skutkować utratą danych osobowych.

IX WYKAZY 

 1. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane dane osobowe stanowi załącznik nr. 10 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych cateringu dietetycznego
 1. Rejestr przetwarzania danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych oraz podstaw prawnych stanowi załącznik nr. 11

Środki organizacyjne

 1. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa;
 2. Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemami informatycznymi;
 3. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające ważne upoważnienia nadane przez administratora danych;
 4. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych;
 5. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 6. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego;
 7. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy;
 8. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane;
 9. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w warunkach zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych;
 10. Przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych osobowych oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo danych;
 11. Stosuje się pisemne umowy powierzenia przetwarzania danych dla współpracy z podwykonawcami przetwarzającymi dane osobowe;
 12. W cateringu dietetycznym prowadzi się politykę czystego biurka i ekranu.

Środki ochrony fizycznej danych

 1. Dane osobowe przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi).
 2. Pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
 3. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
 4. Dane osobowe w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej metalowej szafie.
 5. Kopie zapasowe/archiwalne danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie
 6. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.
 7. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu podstaw do ich przetwarzania są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

 1. Dane osobowe przetwarzane są przy użyciu komputera przenośnego.
 2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
 3. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.

Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych

 1. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanych danych osobowych.
 2. Dostęp do danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
 3. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
 4. Wprowadzono zasadę okresowej zmiany haseł do poczty oraz programów służących do przetwarzania danych osobowych co 90 dni.
 5. Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
 6. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
 7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem obowiązującym catering dietetyczny w zakresie wdrażania, przestrzegania i weryfikacji zasad ochrony danych osobowych.
 2. Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem obowiązującym wszystkie osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych w ramach działalności cateringu dietetycznego.
 3. Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych w ramach działalności cateringu dietetycznego ma obowiązek zapoznania się z niniejszą Polityką bezpieczeństwa.
 4. Naruszenie zasad wynikających z Polityki bezpieczeństwa może stanowić podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sprawcy naruszenia.
 5. Wszczęcie lub przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobie naruszającej zasady wynikające z Polityki bezpieczeństwa nie wyklucza możliwości wszczęcia postępowania karnego oraz dochodzenia roszczeń z powództwa cywilnego.
 6. Polityka bezpieczeństwa wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Administratora Danych Osobowych.
 7. W przedmiocie spraw nieuregulowanych Polityką bezpieczeństwa, zastosowanie znajdują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.
 8. Załączniki do niniejszej Polityki stanowią jej część pod warunkiem uzupełnienia. Lista załączników:
  1. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (zał. nr 1),
  2. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (zał. nr 2),
  3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (zał. nr 3),
  4. Ewidencja podmiotów, którym Podmiot powierza dane osobowe (zał. nr 4),
  5. Ewidencja podmiotów, którym Podmiot udostępnia dane osobowe (zał. Nr 5)
  6. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu (zał. nr 6),
  7. Raport z przeglądu (zał. nr 7),
  8. Ewidencja naruszeń bezpieczeństwa (zał. nr 8), 
  9. Wzór umowy powierzenia danych osobowych (zał. 9),
  10. Wykaz obszaru przetwarzania danych osobowych (zał. 10)
  11. Rejestr przetwarzania danych osobowych (zał. 11)
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Get New Shape Promocja Wakacyjna